JESZCZE NIE OGŁOSZONO ROZPORZĄDZENIA MINISTRY MUCHY
SZANOWNI CZYTELNICY SSI
niestety  to  tylko  żart  primaaprilisowy
 
Zawiadomili SSI, że nie dali się nabrać: Janusz Kulpeksza,  Krzysztof Kwaśniewski, Tadeusz Biały i Marek Zwierz (który napisał: tylko dlaczego wiekszosc tekstow o uwolnieniu żeglarstwa z gorsetu przepisow pojawia sie na twojej witrynie 1 kwietnia? I praktycznie tylko 1 kwietnia?), 
----------------------------------------------------------------------------------------
Natomiast Autor dowcipu - Andrzej Colonel Remiszewski skwitował to tak:
Don Jorge, jak się domyślasz nie męczyłem się z pisaniem ustawy tylko dla kawału. Chciałem na początek pokazać jak łatwo jest zderegulować żeglarstwo ostatecznie i w całości. Potem spowodować dyskusje. A za kilka miesięcy... może coś z tym zrobimy? Może to i prawniczy belkot ale... Narazie jestem ciekaw kto i jak zareaguje, kto  zreprintuje.
---------------------------------
Tekst wprowadzenia (na niebiesko) to na poważnie.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
wtorek 2 kwietnia 2013
----------------------------------

Coś Wam zdradzę: lektura podrzuconej przez synka książki Marka Wałkuskiego - WAŁKOWANIE AMERYKI (Wyd. Helion, Gliwice 2012) ugruntowało moje przekonanie, że niezastąpionym fundamentem porządku, organizacji, postępu, sukcesów jest ... oczywiście wolność. Właśnie to coś, co nazywamy  condicio sine qua non.

Ignorując, a nawet tylko nie w pełni doceniając wartość wolnosci niczego nie osiągniemy. Bieganie Funia (i mu podobnych) po korytarzach ministerialnych tylko  spowalnia proces osiągniecia należnej obywatelom wolnego kraju - swobody żeglowania. Te podchody pod urzędników mnie brzydzą.

I dlatego z satysfakcją odbieram od Andrzeja Colonela Remiszewskiego wiadomość, że grupa naszych parlamentarzystów nie tylko przeczytała pouczającą książkę Wałkuskiego (oby zył wiecznie!), ale o dziwo z  tej lektury wyciągnęła prawdziwie konstruktywne wnioski. A może by tak i niektórych wysokich urzędników zachęcić aby poczytali?

Mój ideologiczny mentor Gienek Ziółkowski chyba teraz  mnie pochwali (i książkę o tym jak funkcjonuje Ameryka - też kupi).

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

------------------------------------------------

Wielce Szanowny Gospodarzu Tego Okienka!

W ramach ożywionych kontaktów z "moim" posłem na Sejm (pozwól, że nazwiska chwilowo nie ujawnię, choć nie jest tajemnica, iż jest to poseł Platformy Obywatelskiej) otrzymałem do analizy ciekawy projekt ustawy, nazwijmy ją roboczo ustawą o żeglarstwie.

Nie da się ukryć, że gdy zobaczyłem tytuł, to aż mną zatrzęsło. Jeszcze nie zakończyła się fala zmian prawa wynikająca z przeniesienia żeglarstwa „od Sportu do Transportu”, jeszcze nie ogłoszono rozporządzenia ministry Muchy o patentach, a już nam coś nowego szykują! Posłowi mina najpierw zrzedła, lecz gdy zobaczył moją reakcję na fakt, iż to jest tylko 5 artykułów, to i jemu humor się poprawił.

A gdy zapoznałem się z tymi artykułami, czterema, bo piąty ma charakter formalny, to wpadłem w euforię. To jest dopiero deregulacja! I to nie tylko żeglarstwa rekreacyjnego ale także tzw. komercyjnego.

No ale euforia minęła. Teraz czas zabrać się do pracy. Potrzeba porządnej analizy, co właściwie posłowie nam chcą zafundować. Jest okazja, by proponowany akt prawny był rzeczywiście na miarę XXI wieku w wolnej RP. Może więc zaprosisz swych Korespondentów do tanga. Na wymyślanie i zgłaszanie uwag mamy jakieś dwa tygodnie. To zarazem sporo ale i niewiele czasu.

Żyj wiecznie!

Andrzej Zszokowany Colonel Remiszewski
-----------------------------------------------------

Projekt z 1 kwietnia 2013 r.

U S T A W A

z dnia ..................

o zmianie ustaw regulujących uprawianie żeglarstwa[i]

Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 Kodeks Morski (Dz. U. z 2009 Nr 217 poz. 1689[ii]) wprowadza się następujące zmiany:

1)     W Art. 4:

Skreśla się słowa „sportowych lub rekreacyjnych”

2)     Dodaje się nowy Art. 4a o treści:

„Art. 4a. Do statków morskich używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące kapitana statku, ratownictwa morskiego oraz wypadków morskich i ubezpieczeń morskich.”.

3)     W Art.12:

a)      W § 2 skreśla się słowa: „z zastrzeżeniem § 2a”,

b)      § 2a skreśla się.

4)     W Art. 23 § 3 skreśla się.

5)     Art. 26 otrzymuje nową treść:

„Art. 26. Za czynności rejestrowe, o których mowa w art. 23 § 1, pobiera się opłaty rejestrowe, które stanowią dochód budżetu państwa.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 Nr 228 poz. 1368[iii]) wprowadza się następujące zmiany:

1)     W Art. 9:

Punkt 9) otrzymuje nową treść:

„9) jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym przewozie osób albo odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie.”.

2)     W Art. 12 ust. 1 otrzymuje nową treść:

„1. Statek niepodlegający umowom międzynarodowym, za wyjątkiem jachtów o długości kadłuba poniżej 24 m, może być używany w żegludze morskiej, jeżeli jego budowa, stałe urządzenia i wyposażenie zapewniają bezpieczne uprawianie żeglugi, ochronę środowiska morskiego oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia osób na nim przebywających, z uwzględnieniem wymagań umów międzynarodowych, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.”.

3)     W Art. 26:

a)         W ust. 1 liczbę „15” zmienia się na „24”,

b)        W ust. 6 liczbę „15” zmienia się na „24”.

4)     W Art. 62 ust. 3skreśla się.

5)     W Art. 69 punkt 1) otrzymuje treść:

„1) Certyfikaty umiejętności, patenty wydane przez właściwe polskie związki sportowe w rozumieniu ...ustawy o sporcie albo uznane organizacje.”.

6)     W Art. 70 dodaje się nowy ust. 6 o treści:

„6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi w drodze rozporządzenia tryb i wymagania uznawania organizacji, o których mowa w art. 69, p. 1).”.

7)  W Art. 103:

a)    W ust. 1 skreśla się punkt 2),

b)    W ust. 1 punkt 3) otrzymuje treść:

„3) liczenia osób odbywających podróż morską na pozostałych statkach pasażerskich oraz jachtach komercyjnych o długości kadłuba powyżej 24 m, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi.”,

c)         Ust. 6 skreśla się.

8)     W Art. 104 w ust. 2 cyfrę „2”zmienia się na „3”.

9)     W art. 110:

a)      w ust. 1 słowo: „morskie zastępuje się słowami: „niekomercyjne o długości kadłuba większej, niż 24 m oraz jachty komercyjne”.

b)      w ust. 4 słowa: „jachtów morskich” zastępuje się słowami: „niekomercyjnych o długości kadłuba większej, niż 24 m oraz jachtów komercyjnych”.

Art.3 W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 Nr 126 poz. 857[iv]) wprowadza się następujące zmiany:

1)     W art. 18.1 słowa: 2-5” zmienia się na: „3-5”,

2)     W art. 18 ust. 2 skreśla się,

3)     W art. 19 ust 2 skreśla się,

4)     W art. 19a ustęp 1 otrzymuje treść:

„1. Rejestr, o którym mowa w art. 18 ust. 1 jest jawny. Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru.”,

5)     Art. 24 a skreśla się,

6)     W art. 34i w ustępie 3 skreśla się słowa: „bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.”,

7)     W art. 34j w ustępie 2 skreśla się słowa: „bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.”,

8)     W art. 34k skreśla się ustęp 5,

9)     Art. 37a:

a)      ust. 3 skreśla się,

b)      dodaje się nowy ust. 3 o treści:

„3. Prowadzenie jachtów z napędem mechanicznym o prędkości powyżej 20 km/h, holowanie narciarzy wodnych oraz obiektów latających wymaga ukończenia 16 lat, przy czym osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z tego uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.”,

c)      ust. 4 skreśla się,

d)      ust. 5 skreśla się,

e)      ust. 6 skreśla się,

f)        ust. 7 skreśla się,

g)      ust. 8 skreśla się,

h)      ust. 9 skreśla się,

i)        ust. 10 skreśla się,

j)        ust. 11 skreśla się,

k)      ust. 12 skreśla się,

l)        ust. 13 skreśla się,

m)    ust. 15 skreśla się,

10) Art. 37b skreśla się.

11) W art.70:

a)      W ust. 1 zmienia się p1) poprzez skreślenie słów „ust. 3” oraz słów: „oraz art. 37a ust. 9 i 10,”,

b)      Ust. 3 skreśla się,

c)      Ust. 5 skreśla się.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o wyposażeniu morskim (Dz. U. Z 2004, Nr 93 poz. 899[v]) wprowadza się następujące zmiany:

1)     W art. 2 ust. 2 dodaj się na końcu słowa: oraz jachtów o długości kadłuba mniejszej niż 24 m.”.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa stanowi realizacje zasady, że zgodnie z tendencjami regulacji prawnych spraw żeglarstwa i jachtingu motorowodnego kształtowanymi w państwach o dużych tradycjach morskich, konieczna jest zmiana priorytetów dotyczących zagadnienia bezpieczeństwa na morzu  poprzez odejście od czysto formalnych przepisów dotyczących uprawnień oraz przeglądów technicznych na rzecz powierzenia obowiązku dbania o bezpieczeństwo prywatnym armatorom. W większości krajów europejskich zakłada się, że armator małego jachtu nie tworzy zagrożenia dla osób trzecich, a potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia

Deregulacja w zakresie jachtingu pozwoli na dostosowanie przepisów polskich do poziomu, jaki obowiązuje w innych państwach UE. Zostanie otwarty nowy rynek usług o regulacjach bardziej liberalnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z usług w zakresie żeglarstwa komercyjnego, niezbędne jest określenie minimalnych przepisów dotyczących wymagań technicznych, jakie muszą spełniać przedmiotowe jachty. Podkreślić należy, że jednocześnie poszerzona zostaje liberalizacja w zakresie żeglarstwa rekreacyjnego.

Zmiany dotyczą ustawy dnia 18 września 2001 Kodeks Morski (Dz. U. z 2009 Nr 217 poz. 1689) ograniczając jej stosowanie w odniesieniu do jachtów jedynie w zakresie odpowiednio stosowanych przepisów dotyczących dotyczących kapitana statku, ratownictwa morskiego oraz wypadków morskich i ubezpieczeń morskich.

Kolejno dokonuje się zmian w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 Nr 228 poz. 1368) polegających na:

- doprecyzowaniu definicji jachtów komercyjnych jako służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym przewozie osób albo odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie;

- wyłączeniu jachtów rekreacyjnych o długości kadłuba poniżej 24 m z obowiązku dokonywania inspekcji technicznych oraz spełniania formalnych wymogów dotyczących ich budowy i wyposażenia;

- wyłączeniu obowiązku posiadania uprawnień państwowych do prowadzenia jachtów;

- umożliwieniu prowadzenia jachtów niekomercyjnych o długości kadłuba większej niż 24 m oraz jachtów komercyjnych przez osoby posiadające certyfikaty lub patenty polskich właściwych związków sportowych lub uznanych organizacji, bez ograniczenia do wyłącznie polskich organizacji.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 Nr 126 poz. 857) skreśla się wszystkie wymagania dotyczące rejestracji jachtów oraz obowiązkowych uprawnień do ich prowadzenia. Wprowadza się jedynie dolna granice wieku dla prowadzenia szybkich jachtów motorowych oraz holowania narciarzy wodnych i statków powietrznych.

Wyłącza się stosowanie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o wyposażeniu morskim (Dz. U. Z 2004, Nr 93 poz. 899) w odniesieniu do jachtów o długości kadłuba mniejszej, niż 24 m.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

I.                                Cel wprowadzenia ustawy

Celem projektowanej regulacji jest uproszczenie prawa pozwalające na swobodny rozwój polskiego żeglarstwa rekreacyjnego, poprzez usunięcie przepisów zbędnych, nie znajdujących uzasadnienia we wzglądach bezpieczeństwa publicznego

II.                             Podmioty, na które oddziałuje ustawa

Skutki wdrożenia ustawy dotyczyć będą działalności:

  1. organów administracji morskiej, tj. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Urzędów Morskich,
  2. armatorów oraz właścicieli jachtów,
  3. związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym,
  4. stowarzyszeń żeglarskich,.

III.                           Konsultacje społeczne

Projektowane zmiany do ustawy będą konsultowane w ramach uzgodnień z następującymi podmiotami:

1)      Urząd Morski w Gdyni,

2)      Urząd Morski w Szczecinie,

3)      Urząd Morski w Słupsku,

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przesłany do następujących podmiotów:

1)      Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku,

2)      Polski Związek Żeglarski,

3)      Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,

4)      Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych,

5)      Stowarzyszenie Samoster,

6)         Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych SAJKS,

7)         Gdańska Federacja Żeglarska,.

IV.                          Skutki wprowadzenia regulacji

1.        Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i  budżety jednostek samorządu terytorialnego

Regulacja nie wpłynie na regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

2.        Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, dzięki zintensyfikowaniu działalności turystycznej oraz obsługującej żeglarstwo rekreacyjne.

3.        Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Projekt ustawy nie generuje obciążeń administracyjnych. Regulacje nie będą powodowały obciążenia dla sektora przedsiębiorców w sektorze gospodarki morskiej.

4.        Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Proponowane zmiany nie wpłyną na sytuację i rozwój regionalny.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu  funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i  aktów prawnych (Dz. U. Nr  239, poz. 2039, z późn. zm.) projekt ustawy nie podlega notyfikacji. 

 [i] Ustawą tą zmienia się ustawy: z dnia 18 września 2001 Kodeks Morski (Dz. U. z 2009 Nr 217 poz. 1689), z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 Nr 228poz. 1368), z dnia 20 kwietnia 2004 o wyposażeniu morskim (Dz. U. Z 2004, Nr 93 poz. 899) .

[ii] Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2011.228.1368.

[iii] Zmiany do tej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2012.1068,

[iv] Zmiany do tej ustawy ogłoszono w Dz. U.2007.123.846, .DZ.U.2007.176.1238,

Dz.U.2008.171.1057, Dz.U.2009.98.818, Dz.U.2008.171.1057, Dz.U.2009.98.818, Dz.U.2010.127.857, Dz.U.2011.106.622, Dz.U.2011.171.1016, Dz.U.2011.168.1003, Dz.U.2011.222.1326, Dz.U.2011.227.1367, Dz.U.2009.98.818, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2011.168.1003.

[v] Zmiany do tej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2011.228.1368.

 

Komentarze
kto kim merda ? Tadeusz Biały z dnia: 2013-04-01 07:59:00